Odbory a odvetvia znaleckej činnosti

Znalecké posudky pomáhajú pri vašich rozhodovacích procesoch, konaniach na súdoch
a rokovaniach s verejnými inštitúciami. Kvalitné a objektívne posudky vypracované
špičkovými znalcami organizácie významne mierou prispejú k ochrane vašich záujmov.


| BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • Elektrotechnika 
 • Eenergetika 
 • Stavebníctvo 
 • Strojárstvo

| BYTOVÉ ZARIADENIA

 • Nábytok 
 • Bytové doplnky

| DOPRAVA CESTNÁ

 • Technický stav cestných vozidiel 
 • Nehody v cestnej doprave 
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel

| DRAHÉ KOVY A KAMENE, KLENOTY, HODINY

 • Drahé kovy 
 • Drahé kamene 
 • Hodiny 
 • Klenoty, šperky

| EKONÓMIA A MANAŽMENT

 • Účtovníctvo a daňovníctvo 
 • Personalistika 
 • Kontroling 
 • Financie

| EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

 • Oceňovanie a hodnotenie podnikov

| ELEKTROTECHNIKA

 • Riadiaca technika, výpočtová technika 
 • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky 
 • Počítačové programy 
 • Elektroenergetické stroje a zariadenia 
 • Elektronika

| ENERGETIKA

 • Regulácia a riadenie sieťových odvetví 
 • Tepelná energetika

| KOŽIARSKE A KOŽUŠNÍCKE VÝROBKY, OBUV

 • Usne a výrobky z usní 
 • Obuv

| POTRAVINÁRSTVO

 • Potravinárske výrobky

| POŽIARNA OCHRANA

 • Horenie a hasenie látok a materiálov 
 • Zisťovanie príčin vzniku požiarov 
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb 
 • Protipožiarna bezpečnosť technologických procesov, zariadení a výrobkov 
 • Hasičská technika a vecné prostriedky hasič. jednotiek

| PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

 • Priemyselné vlastníctvo

| STAROŽITNOSTI

 • Nábytok 
 • Sakrálne predmety

| STAVEBNÍCTVO

 • Pozemné stavby 
 • Odhad hodnoty nehnuteľností 
 • Odhad hodnoty stavebných prác

| STRELNÉ ZBRANE A VÝBUŠNINY

 • Strelivo

| STROJÁRSTVO

 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely 
 • Odhad hodnoty strojových zariadení

| TEXTÍLIE

 • Výrobky z textílií

| UMELECKÉ DIELA

 • Umenie výtvarné

| ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

 • Choroby z povolania

Okrem znaleckých posudkov a odborných vyjadrení vykonávame

 • Stanovenie hodnoty predmetov, výrobkov, stavieb, akýchkoľvek vecí, ktoré sú predmetmi trestných činov, napr. mobilné telefóny, textílie, nábytky, obuv, odevy, autá, stroje, elektrotechnika, elektronika, potraviny a pod.
   
 • Stanovenie hodnoty poškodenia predmetov, stavieb, vozidiel a pod. (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.)
   
 • Stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (nelegálne softvéry, analýza výpočtovej techniky, vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a pod.)
   
 • Analýza nelegálne šírených diel podliehajúcich autorskej ochrane (nelegálne kópie hudobných diel, filmov, zvukových nahrávok a pod.)
 • Stanovenie príčin havárii komplexnosti bezpečnostných opatrení porušovania pravidiel BOZP
   
 • Stanovenie hodnoty podnikov, analyzovanie prípadov ekonomickej kriminality
   
 • Analyzovanie a hodnotenie škôd spôsobených nelegálnym odberom elektrickej energie, zemného plynu, vody a pod.
   
 • Analýza správnosti účtovania za služby spojené s užívaním bytov (vyúčtovanie za teplo, teplú vodu, elektrickú energiu a pod.)