Znalecká činnosť

Rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení !

Dožiadanie zašlete faxom, alebo e-mailom. Posudok a odborné vyjadrenie doručíme poštou, alebo osobne.

Odbory a odvetvia znaleckej činnosti

I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 1. Elektrotechnika
 2. Eenergetika
 3. Stavebníctvo
 4. Strojárstvo

II. Bytové zariadenia:

 1. Nábytok
 2. Bytové doplnky

III. Doprava cestná:

 1. Technický stav cestných vozidiel
 2. Nehody v cestnej doprave
 3. Odhad hodnoty cestných vozidiel

IV. Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny:

 1. Drahé kovy
 2. Drahé kamene
 3. Hodiny
 4. Klenoty, šperky

V. Ekonómia a manažment:

 1. Účtovníctvo a daňovníctvo
 2. Personalistika
 3. Kontroling
 4. Financie

VI. Ekonomika a riadenie podnikov:

 1. Oceňovanie a hodnotenie podnikov

VII. Elektrotechnika:

 1. Riadiaca technika, výpočtová technika
 2. Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 3. Počítačové programy
 4. Elektroenergetické stroje a zariadenia
 5. Elektronika

VIII. Energetika:

 1. Regulácia a riadenie sieťových odvetví
 2. Tepelná energetika

IX. Kožiarske a kožušnícke výrobky, OBUV:

 1. Usne a výrobky z usní
 2. Obuv

X. Potravinárstvo:

 1. Potravinárske výrobky

XI. Požiarna ochrana:

 1. Horenie a hasenie látok a materiálov
 2. Zisťovanie príčin vzniku požiarov
 3. Protipožiarna bezpečnosť stavieb
 4. Protipožiarna bezpečnosť technologických procesov, zariadení a výrobkov
 5. Hasičská technika a vecné prostriedky hasič. jednotiek

XII. Priemyselné vlastníctvo:

 1. Priemyselné vlastníctvo

XIII. Starožitnosti:

 1. Nábytok
 2. Sakrálne predmety

XIV. Stavebníctvo:

 1. Pozemné stavby
 2. Odhad hodnoty nehnuteľností
 3. Odhad hodnoty stavebných prác

XV. Strelné zbrane a výbušniny:

 1. Strelivo

XVI. Strojárstvo:

 1. Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 2. Odhad hodnoty strojových zariadení

XVII. Textílie:

 1. Výrobky z textílií

XVIII. Umelecké diela:

 1. Umenie výtvarné

XIX. Zdravotníctvo a farmácia:

 1. Choroby z povolania

 

Okrem znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v uvedených odboroch a odvetviach znaleckej činnosti znalci - interní a externí pracovníci vykonajú pre Vaše potreby aj:

 • Stanovenie hodnoty predmetov, výrobkov, stavieb, akýchkoľvek vecí, ktoré sú predmetmi trestných činov, napr. mobilné telefóny, textílie, nábytky, obuv, odevy, autá, stroje, elektrotechnika, elektronika, potraviny a pod.
 • Stanovenie hodnoty poškodenia predmetov, stavieb, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.)
 • Stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (nelegálne softvéry, analýza výpočtovej techniky, vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a podobne)
 • Analýza nelegálne šírených diel podliehajúcich autorskej ochrane (nelegálne kópie hudobných diel, filmov, zvukových nahrávok a pod.)
 • Stanovenie príčin havárii komplexnosti bezpečnostných opatrení porušovania pravidiel BOZP.
 • Stanovenie hodnoty podnikov, analyzovanie prípadov ekonomickej kriminality.
 • Analyzovanie a hodnotenie škôd spôsobených nelegálnym odberom elektrickej energie, zemného plynu, vody a podobne
 • Analýza správnosti účtovania za služby spojené s užívaním bytov (vyúčtovanie za teplo, teplú vodu, elektrickú energiu a pod.)

Fotoalbum znalecká činnosť

Lanovka Štrbské pleso 0 LOT Distribučná stanica plynu