Energetické audity sú kvalifikovanou a odbornou analýzou hospodárenia s nákladmi na všetky druhy energií vrátane návrhov na realizáciu opatrení s cieľom dosiahnutia energetickej efektívnosti ako základného podkladu pre získanie energetického certifikátu budov v súlade so zákonom č. 555/2006Z. z., vyhl. 625/2006 Z. z. a samozrejme i dosiahnutia efektívneho vynakladania prostriedkov na energie používané pre vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, osvetlenie, technologické procesy a podobne. Vieme Vám poradiť ako získať vhodné zdroje financovania nielen na plnenie opatrení ktoré vyplynú z auditu, ale aj na optimalizáciu nákladov na energie. V prípade že pripravujete realizáciu investičného zámeru vypracujeme návrhy na najvhodnejší spôsob zabezpečenia energií za primerané ceny.


Metodicky pri vypracovaní auditu sa postupuje v súlade s platnou legislatívou nasledovne:

  1. Analýza súčasného stavu
  2. Rozbor nákladov na jednotlivé druhy energií
  3. Výpočet a stanovenie normatívov spotreby a nákladov
  4. Návrh opatrení na dosiahnutie optimálneho stavu
  5. Výpočet ekonomickej efektívnosti navrhovaných opatrení